Nema komentara

KORISNO ZA VAS! VODIČ KROZ SUBVENCIJE – kratki pregled

KORISNO ZA VAS!

VODIČ KROZ SUBVENCIJE – kratki pregled

 

Autor: Martina Mataić Škugor 

 

UVJETI ZA TRAŽITELJA SUBVENCIJE / KORISNIKA STAMBENOG KREDITA

 

 • građanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske
 • ne stariji od 45 godina –prilikom podnošenja zahtjeva ne smijete navršiti 45 godina
 • koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje (rok prodaje je dvije godine od dana sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu)

 

NAMJENA KREDITA

 

 • kupnja stana ili kuće
 • gradnja kuće

 

čija cijena s porezom na dodanu vrijednost po m2 neto korisne površine stana ili kuće nije veća od EUR 1.500 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Subvencioniranje kredita odobrava se za kredit čiji iznos ne prelazi EUR 100.000 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB.

 

ROK OTPLATE KREDITA

 

 • prema Zakonu, rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina

 

SUBVENCIJA KREDITA

 

 • prvih pet godina otplate kredita država (APN) subvencionira od 30 do 51% anuiteta/rate ovisno o 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti. U VIII. skupini subvencija je 30% mjesečnog obroka ili anuiteta, a tu su gradovi Zagreb, Rijeka, Split, Zadar, Varaždin

 

 • mogućnost dodatnog produženja roka za subvencioniranje kredita:
 • za jednu godinu za svako maloljetno dijete u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita
 • za dvije godine po svakom rođenom ili posvojenom dijete u razdoblju subvencioniranja kredita
 • za dvije godine u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta najmanje 50%

 

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA – predstavlja stvarnu cijenu kredita

 

 • Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita se propisuje da visina efektivne kamatne stope (EKS) na stambeni kredit prvih pet godina njegove otplate ne smije biti veća od 3,75% godišnje

 

NETO KORISNA POVRŠINA

Subvencioniranje kredita odobrava se samo za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju kuće čija cijena po m² neto korisne površine stana ili kuće nije veća od EUR 1.500 (s porezom na dodanu vrijednost) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Cijena po m² neto korisne površine stana ili kuće može biti veća od navedenog iznosa, ali APN subvencionira samo do navedene visine.

 

Primjer

Kupoprodajna cijena/EUR:  96.000

NKP/m2:                                     60

Cijena po EUR/m2:                 1.600

 

Subvencioniranje kredita odobrava se do 90.000 EUR jer je:

1.500 EUR (maksimalni cijena po m2) x 60 m2 (NKP) = 90.000 EUR

 

MAKSIMALNI IZNOS SUBVENCIONIRANOG KREDITA

 

Subvencioniranje kredita odobrava se za kredit čiji iznos ne prelazi EUR 100.000 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita.

Stambeni kredit može biti veći od EUR 100.000, ali APN subvencionira anuitet/ratu kredita čiji iznos ne prelazi EUR 100.000

 

Primjer

 Cijena po EUR/m2                               1.500

NKP/m2:                                        70

Kupoprodajna cijena/EUR: 105.000

Subvencioniranje kredita odobrava se do 100.000 EUR bez obzira što je cijena 1.500 EUR/m2.

 

 

UPORABNA DOZVOLA

Akt o uporabi građevine obavezni je dio dokumentacije koju zahtijeva APN-a, a prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita.

U dosadašnjim tranšama subvencioniranja kredita najizazovnije dio je bio prikupljanje akta za uporabu! Česta su pitanja klijenata zašto im treba akt za uporabu ili traže provjeru valjanosti akta te potrebu žiga pravomoćnosti.

Opereta ima bogat portfelj nekretnina, a naš tim stručnih agenata pobrinut će se da pronađete onu nekretninu koja Vam najbolje odgovara. Naš kreditni posrednik pobrinut će se da imate sve informacije o uvjetima za dobivanje subvencije.

 

Sva prava pridržana © opereta.hr