Nema komentara

SAZNAJTE SVE O KREDITIMA …

OTPLATA U ANUITETIMA ILI OTPLATA U RATAMA – U ČEMU JE RAZLIKA?

Anuiteti i rate kao pojmovi vrlo se često miješaju. I anuiteti i rate mjesečne su otplate kredita, ali se različito formiraju pa znatno utječu na iznos otplate kredita.

Anuiteti su jednake mjesečne otplate u kojima se omjer iznosa glavnice i kamate na preostalu glavnicu svakom otplatom mijenja. Prvi anuitet sadrži najveći iznos kamate i najmanji glavnice. Svaki slijedeći mjesec sve se više otplaćuje glavnica, a smanjuje se iznos kamate, dok ukupni iznos anuiteta ostaje isti.

Rate su nejednake mjesečne otplate u kojima je unaprijed definiran fiksni iznos glavnice koji se otplaćuje. Iznos kamate obračunava se na preostali iznos glavnice. Prva rata je najveća, svaka sljedeća je manja od prethodne, dok je zadnja rata najmanja.

 

Otplata u ratama brža je i jeftinija otplata kredita:

  • brže se otplaćuje glavnica
  • ukupno plaćena kamata manja je pri otplati kredita u ratama nego u anuitetima

 

Otplata u ratama, zbog većeg iznos obroka u početku otplate kredita, zahtijeva veću kreditnu sposobnost klijenta.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit i ostale izravno povezane troškove. EKS korisniku kredita služi za usporedbu ponuda kredita jer predstavlja ukupni trošak po kreditu.

FIKSNA KAMATNA STOPA

Kamatna stopa koja je nepromjenjiva na ugovoreni rok i ne ovisi ni o tržišnim okolnostima ni o kretanju referentne kamatne stope.

 

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

Kamatna stopa koja se mijenja tijekom ugovorenog roka zbog promjene referentne kamatne stope.

 

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela (referentne kamatne stope) i fiksnog dijela koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

KOMBINACIJA FIKSNE I PROMJENJIVE KAMATNE STOPE

U prvom razdoblju otplate kredita ugovorena je fiksna kamatna stopa (npr. prvih 5 godina otplate kredita), a nakon razdoblja fiksnosti primjenjuje se ugovorena promjenjiva kamatna stopa.

INTERKALARNA KAMATA

Kamata koja se plaća na iskorišteni iznos kredita za razdoblje od dana isplate kredita do dana kada se kredit stavlja u otplatu.

 

Sva prava pridržana © opereta.hr